• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/bekiryildirimsmmm
 • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905324320137
 • https://www.twitter.com/@BEKRYILDIRIM
Konkordato Nedir? Süreci ve Maliyeti

Konkordato Nedir ?

Konkordato nedir? İcra ve İflas Kanunu madde 285 ve devamında düzenlenmiştir. Ticari durumu sarsılmış olan şirket ile alacaklılarının alacaklarını belirli bir plan dahilinde almaları konusunda vardıkları anlaşma olarak tanımlanabilir. Kısa bir örnekle açıklamak gerekirse; borçlu borcunun %75’ini ödeyebilecek olup yalnızca bu kadarını taahhüt ediyor. Alacaklıyla vardığı anlaşmayı mahkemece onaylatıp borcun taahhüt ettiği kısmını ödemekle borcun tamamından kurtuluyor. Bu anlamda konkordatoyu yeniden yapılanma olarak görmek mümkündür. Konkordato talebi anlaşan borçlu ve alacaklı tarafından Asliye Ticaret Mahkemesine yapılacaktır. 

 

Konkordato Projesi Nedir?

İcra ve İflas Kanunu uyarınca düzenlenmekte olup iflasın ertelenmesi için konkordato projeleri hazırlanmaktadır. Bu sayede şirket borçları itibariyle yeniden yapılandırmaya giderek borçlarını taksitlendirerek ödemeyi sağlamaktadır. Amaç kurumların ve şirketlerin borçlarını ödeyerek faaliyetlerine devam etmesidir. Konkordato talebinde vadesi geldiği halde ödeme yapamayan tüm borçlular bulunabilmektedir. Alacak hakkı olan kişiler tarafından da dilekçe yoluyla borçlu kişi hakkında konkordato işlemi başlatılmasını isteyebilmektedir.

 

Konkordato Talebinde Yetkili Olan Mahkemeler

Borçlular için borçlunun bulunduğu merkezin bulunduğu ildeki Asliye Ticaret Mahkemeleri yetkilidir. Ticaret mahkemesinin olmadığı bölgelerde ise Asliye Hukuk Mahkemesi müracaatları kabul etmektedir.

 

Konkordato Projesi Hazırlanışı Ve Süresi

İflas talebinde bulunan alacaklı tarafından gerekçenin yer aldığı bir dilekçe yazılarak başvuru sağlanmaktadır. Bu teklif öncelikle incelenerek şartların uygun olup olmadığı incelenir. İcra Tetkik Mercii tarafından borçlunun borcunun yüzde ellisini karşılamaya yeterli varlığının olup olmadığı incelenir. İnceleme sonucunda eğer başvuru koşulları sağlanmazsa yetkili mercii başvuruyu reddetmektedir. Eğer borçlu gerekli koşulları sağlıyorsa belirtilen süre içerisinde borçlunun mal varlıklarını yazılı olarak beyan etmesi gerekmektedir.

Mal beyanı dışında borçludan borçlarını hangi oranda ve vadede ödeyeceğine dair beyan ve belgeler, alacaklının da alacaklarından ne oranda vazgeçtiği talep edilmektedir. Borçlunun mal varlıklarının satışını sağlayıp sağlamayacağı ve hangi oranda satacağı ile kredi kullanımı sağlayıp sağlamayacağı yönünde bilgi talep edilmektedir. Dosya içerisinde sunulması gerekli belgelerde eksiklik olması halinde 3 aylık ek süre mahkeme tarafından verilebilmektedir. Ayrıca 1 yıllık kesin bir mühlette verilebilmektedir. Eğer tekrar gerek görülürse 6 aylık bir süre daha verilebilmektedir.

 

Konkordato İlan Etmek için Şartlar

Konkordato şartları nelerdir ve hangi şartlarda ilan edilebilir sorularını cevaplandırdık. Borçlunun vadesi gelmiş olan borçlarını ödeyememesi ya da ödeyememe tehlikesi altında bulunması gerekmektedir. Bu şartların varlığı halinde alacaklıyla anlaşılarak görevli mahkemeye konkordato talebi için başvurulabilecektir. Mahkemeye yapılan başvuru ile konkordato talebine eklenecek belgelerin eksiksiz olması gerekmektedir.

Konkordato Süreci

Konkordato süreci oldukça yorucu ve teknik bilgi gerektiren bir süreçtir. Aşağıda süreci maddeler halinde sizlere açıkladık;

1) Konkordato talebi: Bu aşamada borçlu ile alacaklı mahkemeye konkordato talebi ile başvurmaktadır. 

2) Geçici mühlet kararı: Bu aşamada mahkeme gerekli görmesi halinde borçlunun malvarlığına tedbir kararı koyabilir ve geçici olarak konkordato komiseri atar. Komiserin görevi, işletmenin faaliyetlerini sürdürmek, ara rapor hazırlamak ve borçluyu denetlemektir. 

3) Kesin mühlet kararı: Olumlu sonuçlanacağı düşünülen konkordato için kesin mühlet verilir. Bu aşamada ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları uygulanamayacaktır. Komiser görevine devam edecek ve borçlu rehin tesis etmek, kefil olmak gibi işlemleri onun izni olmadan gerçekleştiremeyecektir. Kesin mühlet aşaması sona ermeden önce borçlunun borcunu ödeyebilecek durumda olması ve durumunun iyileşmesi halinde konkordato süreci sonlandırılabilir. 

4) Alacaklıların Toplanması: Bu aşamada yapılacak bir toplantı ile borçlunun borcunu nasıl ödeyeceği kararlaştırılacak olup Konkordato Projesi oluşturulacaktır. Söz konusu toplantı komiser başkanlığında yapılacak olup borçlunun katılımı zorunlu kılınmıştır. 

5) Konkordatonun Tasdiki ve İlanı: Mahkemenin borçlunun konkordato talebini değerlendirdiği aşamadır. Eğer bu aşamada mahkeme tarafında konkordatonun reddine karar verilirse, re’sen iflas kararı da verilebilir. Talep kabul edilirse borçlunun borcunu nasıl ödeyeceği ile alacaklıların alacaklarının ne kadar miktarından vazgeçtikleri değerlendirilir. Bu aşamada iki ayda bir mahkemeye rapor vermesi amacıyla kayyım atanacaktır. 

6) Konkordatonun Hüküm ve Sonuçları: Konkordato, mahkemece tasdik edilmesiyle artık bağlayıcı hale gelecektir. 

7)  Fesih: Kötüniyetle sakatlanan konkordato, kötüniyetin kanıtlanması halinde tamamen feshedilir. Konkordato projesince kendisine ödeme yapılmayan alacaklının mahkemeye başvurması halinde ise kendisi hakkında yani kısmi olarak konkordatoyu feshettirebilmesi mümkündür. 

Konkordato İlanı Nasıl Verilir ?

Konkordato ilanı geçici mühlet kararından sonra mahkemece verilecektir. Buna göre geçici mühlet kararı Ticaret Sicili Gazetesinde ve Basın-İlan Kurumu’nun resmi ilan portalında ilan olunacaktır. Ardından derhal şu ilgililere bildirilecektir: tapu müdürlüğü, ticaret sicili müdürlüğü, vergi dairesi, gümrük ve posta idareleri, Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, mahalli ticaret odaları, sanayi odaları, taşınır kıymet borsaları, Sermaye Piyasası Kurulu ve lazım gelen diğer yerler. Böylelikle konkordato ilanı verilmiş olacaktır.

Konkordato Süresi Ne Kadardır ?

Konkordato süresi ne kadardır ve mühletine itiraz edilebilir mi soruları konkordato üzerine merak edilen sorulardan bazılarıdır. Konkordato süresi 287 ve 289. maddelerde belirlenmiştir. Bu süre öncelikle geçici mühlet, daha sonra kesin mühlet olarak karşımıza çıkar. Geçici mühlet 3 aydır. Fakat 3 aylık süre dolmadan önce borçlu ya da komiser tarafından yapılan başvuru neticesinde mahkeme bu süreyi 2 ay daha uzatabilecektir. Geçici mühlet her halde 5 ayı geçemez.

Geçici mühlet aşamasından sonra kesin mühlet kararı verilecektir. Kanuna göre mahkeme kesin mühlet kararını geçici mühlet süresi içerisinde verecektir. Bu süreçte borçlunun borçlarını ödeyebileceğine kanaat getirilirse borçluya 1 yıllık kesin mühlet verilir. Son olarak kesin mühletin 6 aya kadar uzatılabileceğini de belirtmek gerekecektir. Tüm sürelerin kullanılması halinde süreç 23 aya kadar çıkabilmektedir.

Konkordatoya itirazkonkordato mühletine itiraz mümkün mü ? sorusu ise şu şekilde cevaplandırılabilmektedir: Kanuna göre alacaklılar ilândan itibaren yedi günlük süre içinde dilekçeyle itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını ileri sürerek konkordato talebinin reddini isteyebileceklerdir. Fakat kesin mühletin kabulü ile mühletin kaldırılması talebinin reddine ilişkin kararlara itiraz mümkün olmayacaktır. 

Konkordatonun Sonuçları

Konkordatonun kabul ve ilan olunmasından sonra kesin mühlet aşamasına geçileceğini belirtmiştik. Peki kesin mühlet aşamasının sonuçları yani konkordato sonuçları nelerdir ? Konkordato sonuçlarını alacaklılar bakımından şu şekilde sıralamak mümkündür:

1) Kesin mühlet içerisinde hiçbir takip yapılamaz, başlamış takipler durur. İhtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları uygulanmaz. Zamanaşımı ve hak düşürücü süreler işlemez.

2) Konkordato projesinde aksine bir düzenleme bulunmadığı sürece alacaklara faiz işlemesi durur. 

3) Konkordato mühletinden önce alacağın devri sözleşmesi yapılmış ve devredilen alacak da mühletin verilmesinden sonra doğmuş ise devir hükümsüzdür. 

4) Konusu para olmayan alacaklar para alacağına çevrilerek komisere bildirilecektir. 

5) İİK m. 206 birinci sırasında yazılı imtiyazlı alacaklar hakkında haciz yoluyla takip yapılabilecektir. 

6) Takas İİK m. 200 ve 201’e tabidir. 

7) Hacizli mallar hakkında 186. madde hükmü uygulanır. 

Konkordatoda Kesin mühletin rehinli alacaklar hakkında sonuçları:

Rehinle tesis edilmiş alacaklar hakkında rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip başlatılabilecektir. Başlatılmış olan takiplere devam edilebilecektir. Ancak rehinli malın satışı gerçekleştirilemeyeceği gibi takip nedeniyle muhafaza tedbirleri de alınamayacaktır. 

Konkordatoda Kesin mühletin sözleşme bakımından sonuçları:

1) Borçlunun konkordato talebinde bulunmasının sözleşmeye aykırılık teşkil edeceğine, haklı fesih sebebi sayılacağına veya borcu muaccel hâle getireceğine dair hükümler borçlu konkordato yoluna başvurduğu halde uygulanmayacaktır. 

2) Borçlu konkordatonun amaca ulaşmasına engel teşkil eden sürekli borç ilişkilerini komiserin görüşü ve mahkemenin onayı ile feshedebilir. Bu bağlamda ödenecek olan tazminat da konkordato projesine dahil edilecektir. 

Konkordatoda Kesin mühletin borçlu bakımından sonuçları:

1) Komiserin gözetimi dahilinde borçlu işlerine devam edebilecektir. 

2) Borçlu mühlet kararından itibaren rehin tesis edemeyecek, kefil olamayacak, taşınmaz ve işletmenin devamlı tesisatını kısmen bile devredemeyecek, takyit edemeyecek ve ivazsız tasarruflarda bulunamayacaktır. Ancak mahkeme bu işlemler hakkında alacaklılar kurulu ile komiserin uygun görüşünü almış ve karar vermiş ise işlemler yapılabilecektir. Aksi halde borçlunun tek başına yaptığı bu işlemler hükümsüzdür. 

3) Borçlu bu hükümlere yahut komiserin ihtarlarına aykırı davranış sergilerse mallar üzerindeki tasarruf yetkisini kaybedecektir. 

Konkordato ile İflas Erteleme Arasındaki Farklar

Konkordato iflas ertelemeye alternatif midir? Kaldırılan iflas erteleme kurumunun yerine konkordato mu gelmiştir ? İflas ertelemenin 669 sayılı KHK ile kaldırılması sonucunda konkordato uygulaması artış göstermeye başladı. Günümüzde her ne kadar konkordato iflas ertelemeye alternatif, yeni iflas erteleme gibi bilinse de aralarında birtakım farklar bulunmaktadır. 

Konkordato ile iflas erteleme arasındaki farklar:

 1. İflas erteleme için yalnızca sermaye ve kooperatif şirketleri başvurabilecekken konkordatoya tüm borçlular başvurabilecektir. Konkordato talebini iflas isteyebilecek alacaklılar da yapabilmektedir. 
 2. İflas ertelemede iyileştirme projesi, konkordato için ise konkordato projesi gereklidir. 
 3. İflas ertelemede borçlunun tasarrufu ortadan kalkarken konkordatoda borçlunun tasarruf ehliyeti devam etmektedir. 
 4. İflas ertelemesine mahkeme tarafından karar verilirken alacaklıların rızası aranmamaktadır. Ancak konkordatonun mahkeme tarafından onaylanabilmesi toplantıya belli bir sayının katılmış olmasına bağlıdır. 
 5. Konkordato mühletince faiz işlemeyecektir fakat iflas ertelemede faiz işler. 
 6. İflas ertelemeye borca batık şirketler başvurur. Konkordatoya ise borcu vadesinde ödemeyen yahut ödeyemeyecek durumda olanlar başvurabilecektir. 
 7. İflas erteleme kural olarak 1 yıl olsa dahi 5 yıla kadar çıkabilmektedir. Konkordato daha kısa sürecektir. 
 8. İflas erteleme konkordatoya göre daha maliyetlidir. 
 9. Konkordatoda borçlu borcundan tamamen kurtulur fakat iflas ertelemede alacağının tamamını alamamış kimse borca batık olanı takip edebilecektir. 
 10. Son olarak belirtmek gerekir ki konkordato devam ederken iflas erteleme kurumu tamamen kaldırılmıştır. 

Konkordato Alacak Kaydı Nedir ?

Konkordato ile borçlarını ödeyemeyecek durumda olan borçlu ve alacaklıları bir anlaşmaya varmaktadır. Buna göre alacaklı alacağının bir kısmından vazgeçmekte borçlu da borcunu ödeme taahhüdü altına girmektedir. Buna göre alacaklının alacağını kaydettirmek amacıyla Konkordato Komiserliği’ne bir dilekçe yazması gerekmektedir. Böylece konkordato mühleti verilen borçlunun bu süreç sonunda ödemesi gereken borçlar yani alacaklıların alacakları kaydedilecektir. 

Konkordato Alacak Kaydı Nasıl Yapılır ?

Konkordato alacak kayıtları hakkında hükümler İİK 230-236. maddelerde düzenlenmiştir. Buna göre iflas idaresi iddia olunan alacakları değerlendirecektir. Değerlendirme sonucunda alacaklıları ilan yoluyla haberdar edecektir. Konkordato alacak kaydı ise sıra cetvelinin hazırlanmasında tasfiye memurlarına dayanak oluşturacaktır. Konkordato tasfiye memurları, alacaklıların incelemesine hazırlayacağı sıra cetvelinde ticari defterlere ve alacak kayıtlarına dayanacaktır.

Konkordato Sonucunda İşçi Alacaklarının Durumu

Konkordato ilan eden şirket hakkında takip yapılamaz ve başlatılan takipler durur. Peki konkordato işçi alacakları bakımından nasıl değerlendirilecektir ? Konkordato işçi alacakları bakımından Kanunda istisna öngörülmüştür. İşçi alacakları imtiyazlı alacaklardır. Dolayısıyla konkordato öncesinde doğmuş ücret, kıdem, ihbar tazminatı alacakları için işçiler icra takibi başlatabilecektir. İşçi alacağı için başlatılan takiplere devam olunabilecektir. Konkordato ilan eden şirketten ücret alacağı olan işçinin üç aylık ücreti Ücret Garanti Fonundan ödenecektir. Fakat bunun haricinde alacağı olan işçi konkordato sürecine dahil olmalı ve alacağını belirtmelidir. 

Konkordato İlanı ve Süreci Mali Müşavir ve Avukat Desteği

Konkordato ilanı ve sürecini Uzman Bir Ekip ile yürütmek şirket için hayati önem arz etmektedir.

Borca batık durumda olan şirketler açısından ciddi bir önem arz etmektedir. Bu süreçte konkordato projesi hazırlanacak ve diğer birçok belge ile birlikte mahkemeye sunulacaktır. Sürecin ve gerekli belgelerin hazırlanması, toparlanması ve  mahkemeye eksiksiz olarak sunulması gerekmektedir. Müşavir işlemleri ve Avukat desteği ile konkordato talebi veya konkordatoya itiraz halinde yapılacaklar hakkında bilgi sahibi olmanız faydalı olacaktır. Sürecin alanında uzman Müşavirimiz ve Çözüm ortaklarımız YMM ve Avukatlar ile yürütülmesi şirketler için hayati olabilmektedir. 

 

 

Konkordato Masrafları

 Konkordato Yasal Masrafları

 

Konkordato başvurularında ortaya çıkan masrafların ödenmesi ile ilgili olarak, 2 Haziran 2018 tarih ve 30439 sayılı Resmi Gazete’de Konkordato Gider Avansı Tarifesi (“Gider Avansı Tarifesi”) yayınlanmıştır. Bu tarife 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu gereğince konkordato talep edilirken mahkeme veznesine yatırılacak olan avansın miktarı ile ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Gider Avansı Tarifesi’nde masraflar şu kalemlerden ibaret olarak belirlenmiştir;

 

 1. Konkordato talep edilirken bildirilen alacaklı sayısının üç katı tutarında tebligat gideri yatırılması gerekmektedir. Alacaklı sayısı talep edenin ön proje ve eklerinde yer alan alacaklıların sayısına göre belirlenecektir. Burada dikkate alınması gereken, bilançoda gözüken alacaklı sayısından ziyade alacaklı listesinde yer alan sayı olmalıdır. Zira uygulamada bazen bilançoda (çeşitli nedenlerle) yer almayan alacaklılara da rastlanılmaktadır. 2023 yılı için belirlenen tebligat gideri PTT Ücret Tarifesine göre belirlenmekle birlikte bu gider 100 grama kadar olan postalarda 15 TL, hızlı tebligat yapılması halinde ise 30 TL olarak belirlenmiştir. Tarifede açıkça yer almadığına göre hesaplamanın normal tebligata göre yapılması gerekmektedir. Alacaklılara davetiye ve alacaklılar toplantısına davet gibi evraklar gönderileceğinden (kural olarak) tebligatların 100 gramı geçmeyeceği varsayılmalıdır. Buna göre listede belirtilen her bir alacaklı için 42 TL tebligat gideri talep edilmelidir.

 

 1. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanacak yedi adet ilan bedelinin asgari tutarı olan 550,00 Türk Lirasının ödenmesi gerekmektedir. Geçici mühlet, geçici mühletin uzatılması, kesin mühlet gibi kararlar Ticaret Sicil Gazete’sinde yayınlandığı için bu bedellerin ödenmesi gerekmektedir.

 

 1. Resmi İlan Fiyat Tarifesinde belirlenen Basın-İlan Kurumu resmi ilan portalında yapılacak yedi adet ilan bedelinin asgari tutarının ödenmesi gerekmektedir. Basın-İlan Kurumu resmi portalında İİK md 288 gereği; geçici mühlet kararı, kesin mühlet kararı ilan edilmektedir. Ayrıca burada (www.ilan.gov.tr) adresinde yer alan ilanlar yasal bildirim yerine geçmektedir. Resmi ilan fiyat tarifesine ilişkin 2018/11552 sayılı Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete’nin 26 Mayıs 2018 tarihli nüshasında yayımlanmıştır. Buna göre; Resmi ilanların 1 santimetresinin tek sütundaki yayım ücreti KDV hariç 12,50 TL olarak ücretlendirilmektedir. Söz konusu resmi ilan bedeli, günlük fiili satış ortalaması 50.000 adetten az olmayan gazeteler için ise KDV hariç 40 TL ‘den hesaplanacaktır. İlanın  tirajı 50.000 ‘den yüksek bir gazetede yayınlanacağı ve bir geçici mühlet kararının en az 2 sayfa olduğu varsayıldığında ilan masrafı olarak (KDV hariç) 2.500 TL gibi bir ücretin ödenmesi gerekecektir. Tabi bu ücret yayınlanacak karara göre değişecektir.

 

 1. İlgili kurum ve kuruluşlara yapılacak bildirim için 50 adet iadeli taahhütlü posta ücreti ödenmesi gerekmektedir. Taahhütlü postalar için 20 grama kadar yurt içinde 5.10 TL, yurt dışında ise 9.90 TL ödeme yapılması gerekmektedir. Bu ücret 100 gram için yurt içinde 11.35 TL, yurt dışnda ise 41,20 TL’ye kadar çıkmaktadır.  Her ne kadar Gider Avnası Tarifesi’nde bir açıklık olmasa dahi ücretin asgari gramaja göre belirlenmesi zor durumda olan borçluların korunması için faydalı olacaktır.

 

 1. Bir bilirkişi için Bilirkişi Ücret Tarifesinde belirlenen ücretin üç katı tutarın ödenmesi gerekmektedir. 14 Nisan 2018 tarih ve 30391 sayılı Resmi Gazete’ye yayınlanan Bilirkişi Asgari Ücret Tarifesi’ne göre; asliye ticaret mahkemeleri ile fikri ve sınai haklar mahkemelerinde görülen dava ve işler için asgari 380 TL bilirkişi ücreti kararlaştırılmaktadır. Buna göre 1.140 TL bilirkişi ücretinin ödenmesi gerekecektir.

 

 1. Mahkemece belirlenecek ücreti sonradan tamamlanmak üzere konkordato komiseri olarak görevlendirilecek kişi için asgari 1.000,00 Türk Lirası üzerinden hesaplanan beş aylık ücret tutarının ödenmesi gerekmektedir. 2 Haziran 2018 tarih ve 30439 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Konkordato Komiserinin Niteliklerine ve Alacaklılar Kurulunun Zorunlu Olarak Oluşturulmasına Dair Yönetmelik ve İİK md 287/3 kapsamında üç komiser de atanabileceği kabul edilmiştir. Bu durumda 5 aylık toplam 5.000 TL komiser ücretinin üç katının yani 15.000 TL ‘nin ödenmesi gerekecektir. 

 

 1. Diğer iş ve işlemler için 300,00 Türk Lirası gider avansı ödenmesi gerekecektir.

 

 1. Son olarak, iflasa tabi olanlar yönünden 15.000,00 Türk Lirası iflas gideri ödenmesi gerekecektir. Konkordato’ya herhangi bir borçu (İİK md 285) başvurabileceği için gerçek kişiler de konkordato başvurusunda bulunabilir. Ancak gerçek kişiler açısından (istisnalar dışında) iflas söz konusu olmadığı için iflas gideri yatırılmasına gerek yoktur. Bilindiği üzere, sermaye şirketleri (anomim ve limited şirketler ile sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler) iflasa tabi olduğu için bu şirketler açısından yapılan başvurularda iflas giderinin yatırılması gerekmektedir. Yine Gider Avnsı Tarifesi’nin 4/2 maddesine göre iflasa tabi olmayan borçlular yönünden yukarıda sayılan gider avansı miktarından indirim yapılmasına mahkemece karar verilebilir.

 

Yukarıda belirtilen kalemlerin toplamının avans olarak ödenmesi gerekmektedir. Gider avansının kullanılmayan kısmı hükmün kesinleşmesinden sonra talep edene iade edileceği gibi, tırılmış gider avansının yeterli olmadığı yargılama sırasında anlaşılır ise eksik kalan kısım, 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 120 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre ikmal ettirilir.

 

Mali Müşavirlik ve Avukatlık Masrafları

 Avukatlık ve Mali Müşavirlik Masrafları ise taraflar arasındaki anlaşmaya göre belirlenebilecektir. Özellikle ilk başvuru esnasında geçici mühlet kararı verilebilmesi için konkordato ön projesi, son bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosu, işletme devamlılığı esasına göre ara bilanço, aktiflerin muhtemel satış değerine göre ara bilanço, ticari defterlerin açılış kapanış tasdikleri, varlıklara ait defter değeri listeleri, alacak ve borçların vadeleri ile birlikte listeleri, alacak miktarı ve alacaklara ilişkin imtiyazların (teminatlar vs) listesi, ön proje teklifine göre alacaklıların eline geçecek miktar ile iflas halinde alacaklıların eline geçecek miktarı gösteren karşılaştırmalı tablonun hazırlanıp mahkemeye sunulması gerekmektedir.

 Yukarıda belirtilen belgelerin hazırlanması ve şirketin durumunun konkordato başvurusuna uygun olup olmadığı hususunun değerlendirilebilmesi için yapılacak ön inceleme aşamasından itibaren alınacak mali müşavirlik hizmeti için ücret ödenmesi gerekecektir.

Belirtilen belgelerin hazırlanması hukuki bilgiyi gerektirdiği kadar mali müşavirlik bilgisini de gerektirmektedir. Bu nedenle firmaların konkordato projelerinin başından itibaren hukuki ve mali açıdan destek almaları faydalı olacaktır. Her ne kadar firmaların kendi iç muhasebe ve hukuk departmanları olsa da konu hakkında  tecrübesi ve birikimi olan kişilerden destek alınması sürecin daha iyi yürütülmesini sağlayacaktır.

 

 MASRAFLARIN ÖDENMESİ

 Konkordato gider avansının ödenmesi ile ilgili vade  Gider Avansı Tarifesi’nde belirtilmiştir. Bu açıdan konkordato başvurusunda bulunan borçlu, bu Tarifede gösterilen gider avansını konkordato talebinde bulunurken mahkeme veznesine yatırmak zorundadır. Konkordato gider avansı her türlü tebligat ve posta ücretleri, bilirkişi ve konkordato komiseri ücretleri, ilan ücreti, iflas gideri ile dosyanın bölge adliye mahkemesi ve Yargıtay’a gidiş dönüş ücretleri gibi giderleri kapsar.

 

Avukatlık ve özellikle Mali Müşavirlik hizmetleri ile ilgili talep edilecek miktar temel olarak tarafların anlaşmasında belirtilen vadelerde ödenecektir.Zira hazırlanacak belgeler üzerinde yapılması gereken çalışma konkordato, görülecek işlerin önemli bir kısmının ilk başvuru öncesinde yapılacak olması nedeniyle anlaşılacak ücretin bir kısmının peşin olarak ödenmesi talep edilebilecektir.

Tüm bu komplike ve uzmanlık isteyen süreçlerin yürütülmesi aşamasında uzman ekibimize danışmadan karar vermeyin.

 

 

 

 

  
1852 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın