• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/bekiryildirimsmmm
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905324320137
  • https://www.twitter.com/@BEKRYILDIRIM
GEÇİCİ KORUMA ALTINDAKİ SURİYELİLER VE TÜRK VATANDAŞLARI İÇİN İSTİHDAM DESTEĞİ PROJESİ-TEŞVİK

Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Türk Vatandaşları İçin İstihdam Desteği Projesi

 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İŞKUR tarafından Dünya Bankası işbirliğinde hayata geçirilen Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Türk Vatandaşları İçin İstihdam Desteği Projesi Ankara'da 28.01.2019 tarihinde açılış toplantısıyla başladı. 30 ay sürecek proje kapsamında 7 bin 400'ü Suriyeli sığınmacı ve 7 bin 400'ü ise Türk vatandaşı olmak üzere toplam 14 bin 800 kişiye ulaşılarak bu kişilerin istihdamına destek olunması hedefleniyor.

GEÇİCİ KORUMA ALTINDAKİ SURİYELİLER VE TÜRK VATANDAŞLARI İÇİN İSTİHDAM DESTEĞİ PROJESİ 

 

 

Projeden 14 Bin 800 Kişi Faydalanacak

 

"Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Türk Vatandaşları İçin İstihdam Desteği Projesi" ile ilgili tüm hazırlıklarını tamamladığını dile getirdi. Projenin ana eksenini oluşturan yarısı Türk, yarısı Suriyeli 14 bin 800 kişinin aktif iş gücü programlarıyla yetiştirilip işgücü piyasasına erişimlerinin destekleneceğini belirten toplantıda, bu kişilere dil eğitimleri ve danışmanlık hizmetleri de verileceği...

 

Suriyelilerin bulunduğu İstanbul, Adana, Şanlıurfa ve Gaziantep'te bu programın etkin şekilde uygulanacağını, programın 2021'de biteceği...

 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve İŞKUR tarafından Dünya Bankası işbirliğinde hayata geçirilen proje Geçici Koruma altındaki Suriyeliler ve Türk vatandaşlarını kapsıyor.

Avrupa Birliği “Türkiye’deki Mülteciler İçin Mali Yardım Programı” (FRIT) kapsamında yürütülecek olan 48 milyon Avro bütçeli proje kapsamında, Suriyeli sığınmacıların ve Türk vatandaşlarının aktif işgücü programlarından faydalandırılarak istihdam edilebilirliklerinin artırılması, İŞKUR’un kurumsal kapasitenin ve çalışma izinleri altyapısının geliştirilmesi hedefleniyor.

Toplam 30 ay sürecek projenin pilot illeri arasında İstanbul, Gaziantep, Şanlıurfa ve Adana yer alıyor.

Proje kapsamında 7 bin 400 Suriyeli Sığınmacı ve 7.400 Türk Vatandaşı olmak üzere toplam 14 bin 800 farklı kişiye ulaşılması hedefleniyor.

Proje kapsamında faydalanıcıların İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetleri, Türkçe Dil Eğitimleri, Beceri Eğitim Kursları, Uygulamalı Eğitim Programları ve İşgücü Piyasası Uyum Programları ile niteliklerinin ve mesleki becerilerinin geliştirilmesi, işgücü piyasasına uyumlarının artırılması sağlanacak.

 

Bu teşvikten yararlanmak isteyen işverenler aşağıda detayı verilen İşkurun Uygulamalı Eğitim Programı (UEP) başvurup iş kur üzerinden işlem yapacak.

 

 

 

 

Uygulamalı Eğitim Programı (UEP)

UEP Tanımı

Uygulamalı Eğitim Programı (UEP): İŞKUR tarafından Kuruma kayıtlı işsizlerin yine Kuruma kayıtlı işyerlerinde, daha önceden edindikleri teorik bilgileri uygulama yaparak pekiştirmelerini veya mesleki deneyim kazanmalarını sağlamak amacıyla proje kapsamında belirlenen şartlara uyulmak kaydıyla düzenlenen aktif işgücü piyasası programıdır.

Proje kapsamında düzenlenecek UEP’lerin daha sağlıklı uygulanabilmesi, izlenebilmesi ve raporlanabilmesi için Kurum modüllerine entegre bağımsız bir modül oluşturulacaktır. Oluşturulacak modül üzerinden UEP’e ilişkin tüm iş ve işlemler yürütülecektir. 

UEP Yüklenici Kurum Belirlenmesi

UEPen az 2 sigortalı çalışanı olan ve Kuruma kayıtlı işyerlerinde uygulanacaktır. 5018 sayılı Kanunun eki I, II, III ve IV sayılı cetvellerde yer alan kurum ve kuruluşlar ile belediyeler ve il özel idarelerinde ve Kurumca ve proje kapsamında yaptırım uygulanan işyerlerinde yaptırım süresince uygulamalı eğitim programı düzenlenmez.

UEPKontenjan Belirlenmesi ve Sistem Üzerinden Açma

UEP uygulamasından faydalanan işverenin fiili çalışan sigortalı sayısının en fazla %30’ukadar katılımcı talebinde bulunabilecektir. İşveren tarafından %30’luk kontenjanın hepsinin kullanılması halinde katılımcı profili%50 GKSS %50 Türk vatandaşlarından oluşacaktır. Ancak Proje kapsamında GKSS’lere pozitif ayrım yapmak adına bu yüzde %50’lik oran aşılabilecek ancak hiçbir şekilde Türk vatandaşlarında %50’lik oran aşılmayacaktır. Örnek vermek gerekirse, üç kişilik kontenjanı olan bir işveren kontenjan dağılımını 2 GKSS 1 Türk vatandaşı ya da 1 GKSS 1 Türk vatandaşı şeklinde kullanabilir.Bir diğer ifadeyle işyerinde sadece GKSS kapsamında olan kişilerin katıldığı program düzenlenebilecekken sadece Türk vatandaşı katılımcılardan oluşan program düzenlenemeyecektir.

Uygulamalı eğitim programına katılabilecek kişi sayısı, programın başlama tarihi itibarıyla aynı il sınırları içerisinde, aynı işverene bağlı işyerlerinde programın başladığı tarihe ait fiili çalışan sayısını gösteren belgede yer alan çalışan sayısı üzerinden, kontenjan oluşturmak suretiyle belirlenir.İl müdürlüğünce uygun görülen işyerlerinde Kurum tarafından düzenlenen İEP bulunması halinde, ilgili işveren % 30 İEP, % 20 UEP kontenjan talebinde bulunabilecektir. Aynı zamanda İl müdürlüğünce uygun görülen işyerlerinde%30 UEP kontenjanını kullandığı durumlarda da, %20 İEP kontenjan talebinde bulunabilecektir.

Kontenjanlar belirlendikten sonra oluşturulacak sistem üzerinden program açılacaktır.Tehlikeli mesleklerde açılacak programlar hariç program süresi en fazla 6 ay olarak uygulanacaktır. Tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde düzenlenecek programlarda MEB Hayat Boyu Öğrenme Modülleri esas alınarak, modülün asgari süresinden az olmamak kaydıyla program düzenlenecektir.

UEPUygulama Süreci

Projede yer alan önceki işlem basamaklarını tamamlayarak UEP’ten yararlanması uygun bulunan Geçici Koruma Sağlanan Suriyeliler (GKSS) ve Türk vatandaşları katılımcı olarak anılacaktır.UEP’e katılan katılımcı sadece bir kere proje kapsamındaki uygulamalı eğitim programından faydalanabilecektir.

Katılımcı adaylarına önce iş ve meslek danışmanlığı hizmeti verildikten sonra kişinin uygulamalı eğitim programına katılıp katılamayacağına ilişkin değerlendirme yapılacaktır. Değerlendirme sonucunda uygulamalı eğitim programına yönlendirilen katılımcı ile programdan yararlanan işyeri arasında uygulamalı eğitim programı sözleşmesi imzalanır.

Program süresi, günlük en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere, haftalık 45 saatten haftada 6 günden fazla olamaz.

İşveren kontenjan belirlenmesi için çalışan sayısını gösteren belgeyi il müdürlüğüne teslim etmelidir. İşveren tarafından başvuru yapılan tarihe ait çalışan sayısını gösterir belgenin ibraz edilememesi durumunda; işverence izleyen ayda ilgili belgeleri vermek üzere bu tarihe ait fiili sigortalı çalışan sayısına ilişkin taahhütname verilir. Taahhütnamede beyan edilen çalışan sayısının, izleyen ayda çalışan sayısını gösterir belge üzerinden yapılacak kontrolde tespit edilen programın başladığı tarihteki fiili çalışan sayısından farklı olması durumunda söz konusu belgedeki sayı esas alınır. Taahhütnamedeki sayının ilgili belgedeki sayıdan yüksek olması ve bu durumun fazla kontenjan kullanılmasına neden olması halinde, kontenjan fazlası katılımcıya yapılan ödemeler tespit tarihinden itibaren yasal faizi ile işverenden tahsil edilir, işverence belirlenecek fazla katılımcının program ile ilişiği kesilir ve programa devam olunur.

UEP için yapılan başvuru ile program başlangıcının aynı tarihte olmaması halinde başvuru yapılan tarihteki duruma göre değil program başlangıç tarihine göre işlem yapılır. Bu durumda işverenden programın başladığı tarihe ilişkin fiili çalışan sayısını gösteren yeni bir taahhütname alınır ve yukarıda yer alan hükümler uyarınca işlem tesis edilir.

Proje kapsamında düzenlenen programlarda işverenin programın bittiği tarihteki fiili çalışan sayısına bakılmayacaktır.

İşveren il müdürlüğü tarafından istenen belgeleri süresi içerisinde ibraz etmekle yükümlüdür, aksi takdirde işveren ile on iki ay süreyle proje kapsamında kurs ve program düzenlenmez.

Proje kapsamında düzenlenen UEP’lerden az %20 istihdam taahhüdü aranacaktır.İşverenler proje süresince yükümlüklerini yerine getirdikleri sürece dileği kadar proje kapsamındaki UEP’ten faydalanabilecektir.

Katılımcı bilgilerinin düzeltilmesi gibi hususlar oluşturulacak sistem üzerinden yapılacaktır.

UEP Devam Takipve Ayrılış İşlemleri

Katılımcıların UEP’e devam etmeleri zorunludur. Kurumca kabul edilebilir mazereti olanlara yüklenicinin onayı alınmak şartı ile eğiticiler tarafından izin verilebilir. Ancak doktor raporu ile tevsik edilebilen en fazla beş günlük sağlık izni dışında bu izin süreleri, hangi sebeple olursa olsun toplam program süresinin onda birini aşamaz. Bu sürenin aşımı halinde katılımcıların programla ilişikleri kesilir. Beş günü aşan sağlık izinleri onda birlik izin süresinden düşülür.

Katılımcıların devam durumlarını takip etmek üzere Kurumca hazırlanacak olan devam çizelgesi kullanılır. Devam çizelgelerinin gereği şekilde doldurulmasından ve ay sonunda il müdürlüğüne tesliminden yüklenici sorumludur. Programdan ayrılanlar, yüklenici tarafından aynı gün içinde il müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir. Ayrıca katılımcıların devam durumlarının, yüklenici tarafından haftalık olarak en geç cumartesi günü saat 23:59’a kadar sisteme girilmesi gerekir. Bu yükümlülüklerin aksatılmasından dolayı ortaya çıkabilecek zararlardan yüklenici sorumludur. İl müdürlüğü, yüklenicinin bu yükümlülüğünü yerine getirip getirmediğini kontrol eder. Giriş yapılmayan günler ile ilgili girişler il müdürlüğünce tamamlanır. Kurum, katılımcıların devam durumlarını takip için bilgi iletişim teknolojilerini de kullanabilir.

Ay sonunda ödemeler yapılmadan önce devam takip çizelgeleri İŞKUR’a teslim edilecektir. Devam takip çizelgelerinde katılımcıların UEP’e geldiği günler işlenecektir. Katılımcılara geldiği gün üzerinden zaruri gider ödemesi yapılacaktır.

UEP’ten;

a) Askerlik, tutukluluk, hamilelik veya doğum, uzun süreli hastalık, işe giriş ve programa devamı engelleyebilecek ikametgâh değişikliği gibi nedenler ile proje kapsamında belirlenen devamsızlık süresini aşmaları sebebiyle ayrılmak durumunda kalanlar,

b) Durumları programa takibe elverişli olmadığı için programla ilişiği işverenin teklifi ve il müdürlüğünün onayı ile kesilenler,

c) Devam ederken programın iptal edilmesinden dolayı mezun olamayanlar,

dışında il müdürlüğünce kabul edilen geçerli bir mazereti olmadan ayrılanlar on iki ay boyunca Proje kapsamında düzenlenen kurs veya programlardan yararlanamayacaktır.

Geçerli olarak programdan ayrılan kişiler, geçerli nedenden çıkışının verilmesi halinde proje kapsamında aynı programdan veya farklı bir programdan faydalanabilecektir. Programı tamamlayan katılımcı bir daha proje kapsamında yürütülen başka bir UEP’ten faydalanamayacaktır. Bir katılımcının proje kapsamında UEP’ten bir defa faydalanma hakkı bulunmaktadır.

Proje kapsamında yürütülen kurs ve programlar arasında bekleme süresi uygulanmayacaktır. Ancak katılımcının Kurumun İşsizlik Sigortası Fonu finansmanıyla düzenlediği kurs/programlara katılmak isteyen kursiyer/katılımcı Kurumun düzenlemiş olduğu girişimcilik eğitim programları ve çalışanların mesleki eğitimi hariç kurs/programlar arasında 6 ay bekleme sürecine tabi olacaktır.

UEP İstihdam Süreci

UEP en az %20 istihdam taahhütlü olarak düzenlenir. Bu şekilde düzenlenen programlarda işverenlerin programı tamamlayan katılımcıların en az yüzde yirmisini programın bitiminden itibaren otuz gün içinde işe başlatmak kaydıyla kendi işyerinde veya başka işyerinde aynı meslekte altmış günden az olmamak üzere en az program süresi kadar istihdam etmesi veya istihdam etmeye başladığına dair taahhütname vermesi gerekmektedir.İşverenin, yeni başvuru esnasında programı tamamlayan katılımcıların istihdam durumlarını gösterir belgeleri il müdürlüğüne ibraz etmesi gerekir.

Katılımcının istihdam edilmeye başlanmış fakat 60 günlük süre bitmeden ayrılmış olması durumunda da, işveren kalan süre için istihdam yükümlülüğünü varsa diğer program katılımcıları arasından, yoksa aynı veya yakın meslekte eğitim almış (kurs veya işbaşı eğitim programından mezun olmuş) Kuruma kayıtlı işsizlerden, bunun da bulunmaması halinde Kuruma kayıtlı işsizler arasından yerine getirmek zorundadır.

Katılımcıların bir kısmını veya tamamını işe alan ve/veya katılımcı sayısında azalma olan ve/veya talep edebileceği katılımcı sayısından daha az katılımcıyla program başlatan işveren, devam eden programın her safhasında yeni katılımcı talebinde bulunabilir. Yeni talep değerlendirilerek varsa mevcut katılımcılar hariç geriye kalan kontenjan kadar katılımcı ile uygulamalı eğitim programı düzenlenebilir.

UEP Ödemeler

Katılımcılara ödemeler aylık olarak katılım sağlanan gün üzerinden yapılır. Genel Sağlık Sigortası ile İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigorta primi Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) İŞKUR tarafından yatırılacaktır.

UEP Raporlama

Oluşturulacak sistem üzerinden raporlama yapılması mümkün olacaktır. UEP uygulamasına ilişkin istenecek raporlar sistem oluşturulurken belirlenecektir.UEP için istenebilecek örnek raporlar aşağıda sıralanmıştır.

  • Yaş, Cinsiyet, Uyruğa Göre Katılımcı sayısı,
  • Aylara göre UEP ödeme miktarı,
  • UEP yararlanma gün sayısı
  • Oluşturulacak sistem tarafından hazırlanabilecek diğer raporlama talepleri

UEP Kontrol ve Denetim

Söz konusu programların denetimi illerde belirlenen proje sorumlusu/kurs sorumlusu tarafından yapılacaktır.

UEP İptal ve Sonlandırma

UEP’ler sistem üzerinden sonlandırılacaktır. UEP’ler sistem üzerinde açıldıktan sonra iptal edilmesi gerekir ise sistem üzerinden iptal edilecektir. İptal edilen UEP’ler de herhangi bir işlem tesis edilemeyecektir. Mücbir nedenden dolayı iptal durumlarında uygulamalı eğitim programında herhangi bir işlem tesis edilemeyecektir. Ancak işverenin yükümlülüğünü yerine getirmemekten kaynaklı bir iptal söz konusu olursa işveren ile 12 ay boyunca Proje kapsamında kurs ve program düzenlenemeyecektir.

 

 

Bu projeye başvurmak için önce işsiz Türk vatandaşları ile Suriyelilerin işkura kayıt ettirilmesi gerektiğini unutmamakta fayda var.

 

 

  
2754 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın