• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/bekiryildirimsmmm
 • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905324320137
 • https://www.twitter.com/@BEKRYILDIRIM
Yabancıların Türkiye’de Şirket Kurması

ŞİRKET KURULUŞU

Yabancıların Türkiye’de şirket kurmasının dayanağı 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunudur. Kanun’un m.3/a-1,2 hükümlerine göre yabancı yatırımcılar tarafından Türkiye’de doğrudan yabancı yatırım yapılması serbesttir ve yabancı yatırımcılar yerli yatırımcılarla eşit muameleye tabidir.

Yabancıların Kurabilecekleri Şirketler

Yabancılar Türkiye’de Türklerin kurabileceği her şirket türünü kurabilir. Bu ifadeden yabancıların Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan her türlü şirket türü ve Türk Borçlar Kanunu’nda yer alan adi şirket türlerinden birini kurabileceğini anlamak gerekir. Yabancı kendine en uygun şirket türünü bu kanunlardan belirleyip kurabilir.

İlk olarak şunu belirtmemiz gerekir ki, Yabancıların şirket kuruluşu ve ticari faaliyetleri bahsettiğimiz 4875 sayılı yasadan sonra 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümlerine tabi olur. Bunun haricinde 4875 sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelik düzenlemesi de mevcuttur. Son olarak 4817 sayılı ‘Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun’u da burada anmamız gerekir.

Aşağıdaki alanlarda iş yapacak şirketlerin, kurulmadan ve ana sözleşmelerini belirlemeden önce bakanlıktan ön onay alması şartı var:

 • Sigorta şirketleri
 • Holdingler şeklinde kurulan anonim şirket
 • Döviz bürosu işleten şirketler
 • Bankalar
 • Finansal kiralama şirketleri
 • Faktoring şirketleri
 • Tüketici finans ve kart servisleri şirketleri
 • Bağımsız denetim şirketleri
 • Gözetim şirketleri
 • Teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri
 • Serbest Ticaret Bölgesini kuran ve işleten şirketler
 • Varlık yönetim şirketleri
 • Genel antrepo ile uğraşan şirketler
 • Tarımsal ürünlerin lisanslı depoculuğu ile uğraşan şirketler
 • Ticaret borsası şirketleri

 

Türkiye’de Kurulabilecek Şirket Türleri

Anonim Şirket

Limited Şirket

Bu şirket türleri arasında günümüzde en çok tercih edilenler Limited Şirket ve Anonim Şirkettir. Diğer şirket türleri artık sadece teorik olarak varlığını sürdürmektedir.

Yabancıların Limited veya Anonim Şirket Kurması

Yabancı gerçek ve tüzel kişiler Türkiye’de şirket kurarken yerli yatırımcılarla aynı kurallara tabidir. Kısaca Kuruluş aşamasında öncelikle şirketin unvanı, faaliyet konusunun kapsamı, merkezi, müdür ve temsilcinin kim olacağı, sermaye ve paylar ve yönetim belirlenmelidir. Ardından mevzuata uygun bir ana sözleşme hazırlanmalıdır. Gerekli diğer belgeler hazırlanır ve ilgili Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne başvuru yapılır. Bu noktada şirket sermayesinin %0,04’ü “Rekabet Kurumu Payı” olarak kurumun banka hesabına yatırılmalıdır. Anonim şirketlerde ise nakdi olarak taahhüt edilen payların yüzde 25’i şirket adına açılmış bir banka hesabına yatırılmalıdır.

Ticaret Sicil Müdürlüğü başvurusunun ardından bir eksik bulunmuyorsa tescil işlemi tamamlanır. Şirket ticaret siciline tescil ile birlikte tüzel kişilik kazanır. Tescilden sonra şirketini Türkiye’de ikamet ederek işletmek isteyen yabancı pay sahipleri ve yetkililer için ise çalışma izni almalıdır.

Yabancıların Şirket Kurmasında Aşamalar

TBK’da yer alan adi şirket için ana sözleşme üzerinden sözlü bir mutabakat sağlanması yeterli iken TBK’da yer alan adi şirket dışındaki şirketler için aşağıdaki aşamalar izlenmelidir.

Şirket esas sözleşmesinin usulüne uygun hazırlanması

MERSİS üzerinden tutanak ve ana sözleşmenin gönderilmesi

Evrakların düzenlenmesi ve noterlikçe onaylanması

Yabancı Ortaklı Limited, Anonim şirketi kurma maliyeti ile ilgili detaylı bilgi almak BEKİR YILDIRIM Mali Müşavirlik Hizmetleri 0532 432 01 37 numaralı telefonlarımızdan ya da info@bekiryildirimsmmm.com e-posta adresimizden bize ulaşabilirsiniz.

 

Aşağıdaki evrakların hazırlanması gerekecek

Şirketin potansiyel vergi numarası edinmesi

Sermayenin belirli bir kısmının Rekabet Kurumu banka hesabına yatırılması

Sermayenin belirli bir kısmının şirket banka hesabına yatırılması ve belgelenmesi

Tescil işlemleri için Ticaret Sicil Müdürlüğüne başvuru

Şirket ile ilgili bazı yasal defterlerin tasdik ettirilmesi

Vergi dairesinden şirket kuruluş bildirisinin talep edilmesi

İmza sirküleri düzenlenmesi

Şirketle ilgili bazı dokümanların e-TUYS sistemine aktarılması

Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne İlk Başvuruda Gerekli Belgeler

Şirket sözleşmesi

Her bir hissedarın pasaport nüshası

Şirketin mevcut durumu ve imza yetkilileri hakkında faaliyet belgesi

Tüzel kişi hissedarların kuruluş için onayını gösteren yetkili kurumsal merci kararları

Tüzel kişi adına hareket edecek gerçek kişinin adı ve görevlendirmeyi içeren karar

Başvuruyu yetkili TSM ve diğer resmi yetkililer huzurunda takip edecek olan vekillere yetki sağlayan vekâletnamenin noter tasdikli nüshası

İmza beyannameleri

Şirket müdürlerinin nüfus cüzdanı suretleri

Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne Tescil Başvurusunda Gerekli Belgeler

Tescil talep dilekçesi

Kuruluş bildirim formu

Şirket sözleşmesi

Rekabet Kurumuna ödeme belgesi

Şirketin kurucularını temsil etmeye yetkili her bir şahıs için imza beyannameleri

Kuruluş beyannamesi

Ticaret Odası tescil formu

Yönetim kurulunun ortak olmayan üyelerinin yazılı beyanı

Ödenmiş asgari sermaye mevduatına ilişkin banka dekontu

Ayni sermaye uzman raporu, taşınmazda takyidat olmadığına dair sicil beyanı, şerhlere ilişkin belge, taşınmaza ilişkin yazılı anlaşmalar

 

Neyse ki bu evrakların bir çoğu bizim tarafımızdan hazırlanacak olup yanınızda olacağız gözünüz korkmasın…

 

Yabancı Menşeli Bir Tüzel Kişinin Limited, Anonim Şirket Kurabilmesi

Tek ve Yabancı Tüzel Kişi Ortaklı Limited, Anonim Şirket Kuruluş İşlemleri Yukarıda bahsedildiği üzere yabancı tek ortaklı, iki ortaklı veya daha fazla olacak şekilde limited, Anonim şirket kurabilmektedir. Söz konusu kuruluş işlemleri için bir takım evraklar hazırlanması gerekecektir, limited şirket kurmaya karar verdikten sonra ofisimize pasaport ile birlikte gelirseniz, gerekli evraklar hazırlanır ve aynı gün limited, Anonim şirket kuruluş işlemi başlar 2-3 gün içerisinde ise limited, Anonim şirketiniz kurulmuş olup vergi levhanızı alabilirsiniz.

 

Potansiyel Vergi Numarası Almak

Potansiyel vergi numarası şirketin Türk vatandaşı olmayan ortakları ve Türk vatandaşı olmayan yönetim kurulu üyeleri için gereklidir. İlgili vergi dairesinden alınır. Türkiye’de şirket açmak isteyen yabancıların şirket sermayesinin de yatırılacağı bir banka hesabı açılmalıdır. Kuruluş tescili sonrasında yetkililere imza sirküleri çıkartılır. Muhasebe vekaleti noterden onaylatılır ve ardından potansiyel vergi numarası almak için başvuru yapılır. Bu başvuru vergi dairesine gitmeden interaktif vergi dairesi kullanılarak çevrimiçi de yapılabilmektedir.

Potansiyel Vergi Numarası Başvurusunda Gerekli Belgeler

Tescil talep dilekçesi

Ana sözleşmenin aslı

Şirketin kayıtlı adresi için kira sözleşmesi

Vekil ile temsil varsa şirket adına vergi dairesine başvuruda bulunma yetkisi veren bir vekaletname

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Öncelikle şirketin KVKK uyumuna, VERBIS kaydına ve ticari elektronik ileti düzenlemesine uyumuna dikkat edilmelidir. Ayrıca yabancıların şirket kurması sürecinde en ufak ayrıntıya dahi önem verilmelidir. Bu noktada sürecin sağlıklı yürütülmesi ve istenilen belgelerin eksiksiz, hatasız edinilmesi için muhakkak bu alanda uzman, Mali Müşavirlerden yardım alınmalıdır. Şayet yapılacak bir eksik veya hata zaten uzun olan süreci daha da olumsuz etkileyecektir.

 

Yabancı uyruklu şirket açabilir mi ?

Evet, Yabancılar Türkiye’de şirket kurabilir. Yabancı yatırımcılarla ilgili olarak Türkiye’de 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımcılar Kanunu mevcuttur. Bu kanunda genel olarak yatırım serbestisi, eşit muamele ve yabancı yatırımcının özendirilmesi esası benimsenmiştir

 

Yabancılar hangi şirketleri kurabilir ?

Eski Kanun döneminde yabancılara yalnızca anonim ve limited şirket kurma izni tanınıyordu. Artık yabancılar bakımından şirket türü noktasında sınırlama söz konusu değildir. TTK’da yer alan her türlü şirket türü ve TBK’da yer alan adi şirket türlerinden en uygun olanı belirlenip kurulabilir.

 

Yabancılar limited şirket ortağı olabilir mi ?

Yabancılar ülkemizde %100 hisse sahibi olarak şirket kurabilir, devralabilir veya %40 hisseden az olmamak şartı ile (çalışma izni için) şirketlere ortak olabilirler. Şirket yeni kurulmuş ise 100 bin tl ödenmiş sermayesi olması yeterlidir, ilk altı ay içinde 5 Türk vatandaşı çalıştırılması zorunlu değildir.

 

Yabancılar Türkiye’de işyeri açabilir mi?

Yabancı uyruklu kişiler Türkiye’de şirket kurabilir. Türkiye Cumhuriyeti’nde yabancı uyruklu kişilere uygulanacak kanun 17.06.2003 tarihli Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren 05.06.2003 tarih ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunudur.

 

Yabancı uyruklu Türkiye’de şirket kurabilir mi?

Evet, Yabancılar Türkiye’de şirket kurabilir. Yabancı yatırımcılarla ilgili olarak Türkiye’de 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımcılar Kanunu mevcuttur. Bu kanunda genel olarak yatırım serbestisi, eşit muamele ve yabancı yatırımcının özendirilmesi esası benimsenmiştir

 

Yabancılar Türkiye’de nasıl şirket kurar?

Yabancı Ortaklı Limited, Anonim şirketi kurma maliyeti ile ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz

Çalışma izni olmayan yabancı şirket kurabilir mi?

Yabancı Ortaklı Limited, Anonim şirketi kurma maliyeti ile ilgili detaylı bilgi almak BEKİR YILDIRIM Mali Müşavirlik Hizmetleri 0532 432 01 37 numaralı telefonlarımızdan ya da info@bekiryildirimsmmm.com e-posta adresimizden bize ulaşabilirsiniz.

 

Şube veya İrtibat Bürosu Kuruluşu

Yabancı ticaret şirketleri veya yabancıların Türkiye’de kurduğu şirketler, ticari faaliyetlerinin genişliğinden ötürü şube açma ihtiyacı duyabilir. Esasen yabancı şirket şubesi açmak, yabancı şirket kuruluşundan daha zorlu bir süreçtir. Bu nedenle eğer mümkünse sıfırdan şirket kurulması hem kuruluş aşaması hem de devamında yabancı için daha kolay olacaktır.

Hukuki temelleri çok iyi atılmalıdır ki ileride doğacak hukuki problemlerin önüne önceden geçilebilsin. Bu konunun önemli ayrıntıları için bizden bilgi alabilirsiniz.

Bununla birlikte irtibat büroları vardır. Bunlar ticari faaliyet yapmazlar ancak piyasa araştırması, tanıtım, şirket kuruluşu için ön zemin hazırlama vs. faaliyetler yaparlar. Yabancıların somut olayın ihtiyaçlarına göre irtibat bürosu kurması da gerekebilir. Bununla ilgili BEKİR YILDIRIM Mali Müşavirlik Hizmetleri 0532 432 01 37 numaralı telefonlarımızdan ya da info@bekiryildirimsmmm.com e-posta adresimizden bize ulaşabilirsiniz.

 

 

Yabancıların Türkiye’de Şirket Kurmasının Avantajları

Yabancı yatırımcılar artık Türkiye’de hem Türk şirketlerle eşit muamele görmekte hem de bazı noktada daha üstün haklara sahip olmaktadır. Doğrudan Yabancı Yatırımcılar Kanunu madde 3 düzenlemesi gereğince;

 • Doğrudan yabancı yatırımların kamulaştırılması veya devletleştirilmesi sınırlandırılmıştır.
 • Ayrıca Türkiye’de elde ettikleri kar ve diğer bazı gelirleri yurt dışına serbest şekilde transfer edebilme güvencesine sahiptirler.
 • Bununla birlikte Türkiye’de şirket açacak yabancılar, olası hukuki problemlerden ötürü milli veya uluslararası tahkim ile diğer uyuşmazlık çözüm yollarına başvurma imkanına sahiptirler.
 • Yabancı personel istihdamı bakımından da çalışma izni kolaylığı bu şirketlere sağlanır.
 • Nakit dışı sermayelerinin tespitinde uluslararası değer kuruluşlarının raporları esas alınır.
 • Yukarıda da bahsettiğimiz üzere irtibat bürosu ve şube açma imkanları da vardır.
 • Bunun haricinde bir takım vergisel avantajlar vardır ki bunlara aşağıda değineceğiz.
 • Son olarak Türkiye yabancı yatırımcıların haklarını koruyan birçok uluslararası anlaşmaya taraftır.

Görüldüğü üzere yabancı yatırımcılar birçok hukuki ve ticari güvenceye sahiptir. Ancak bir şirketin hukuki altyapısı düzgün oluşturulmazsa bu avantajların hiçbir anlamı kalmaz. Dolayısıyla yabancıların şirket kuruluşu işlemleri tecrübeli Konusunda Uzaman Mali Müşavir tarafından yapılmalıdır.

 

Yabancı Yatırımcılara Sağlanan Teşvikler Nelerdir?

Yabancı yatırımcılara verilecek teşvik ve destekler farklı kanun ve yönetmeliklerle düzenlenmiştir. Bunlardan bazıları şunlardır:

 1. 06.2012 tarih ve 28328 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar,
 2. 2012/1 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliği,
 3. 11.2016 tarih ve 29900 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2016/9495 sayılı Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar,
 4. 2018/11201 sayılı Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Karar,
 5. 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu

kapsamında sağlanan yatırım teşvik sistemi, proje bazlı yatırım teşvik uygulamaları, cazibe merkezleri ve teknoloji geliştirme bölgeleri uygulamaları ve bu uygulamalar ile sağlanan teşvik ve destekler olmakla birlikte, KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimi ve Ar-Ge teşviği, yabancı yatırımcılara sağlanan kolaylıklardan bazılarıdır. Bu teşvik ve destekler birçok kritere göre fark edecektir.

Yabancı Ortaklı Şirketlerin Vergi ve SGK İşlemleri

Yabancı ortaklı şirketlerin vergi dairesi işlemleri, Türk şirketleri ile birebir aynı olacaktır. Ancak Vergi Daireleri İşlem Yönergesinin işe başlamada aranacak belgeler başlıklı 7’nci maddesinde; “şirketi temsile yetkili yabancı uyruklu kişilerin ikametgâh ilmühaberi veya ikamet tezkeresi yada çalışma izni belgesinin temin edilmesi gerekir” demektedir.

Ayrıca şirket açıldıktan sonra, belirli sürelerde ve belirli tarihlerde, vergi iş ve işlemlerinin yapılması gerekmektedir.

Aynı şekilde yabancıların açtığı şirketlerde de Sosyal Güvenlik Kurumu iş süreçleri, Türk şirketleri ile aynı olacaktır. Bu konuda yine yalnızca kuruluş aşamasında değil, her türlü işçi giriş çıkışlarında veya diğer ilgili işlemlerde mutlaka ilgilenmek gerekecektir.

 

Yabancıların Vergi Yükümlülüğü

Türkiye’de sermaye şirketleri kurumlar vergisi yüzde 20 ödemekle mükelleftir. Bununla birlikte şahısların yıl içerisinde elde ettikleri kazanç ve iratlardan ötürü gelir vergisi (artan oranlı 15, 22, 35, 40) yükümlülüğü doğar. Türkiye’de ikamet eden kişiler veya merkezi Türkiye’de bulunan şirketler ise yurtdışından elde ettikleri gelir üzerinden vergilendirildiklerini de söyleyebiliriz.

Bunlara ek olarak somut olaya göre değişen katma değer vergisi (KDV), özel tüketim vergisi (ÖTV) ve damga vergisi söz konusu olacaktır. Şirket ortaklarının kar dağılımı yapıldığı zaman bunun üzerinden de vergi kesintisi yapılır.

Tabi bunların haricinde şirket veya şahıslar için vergi muafiyeti, istisnalardan yararlanma veya vergi teşviği de söz konusu olabilir. Çifte vergilendirmenin önüne geçmek adına uluslararası anlaşmalar ve yerli mevzuat düzenlemeleri vardır.

 

Ruslar İçin Türkiye’de Şirket Kuruluşu

2022 Rusya-Ukrayna savaşından başlaması sonrası Rusya’ya yapılan yaptırımlar nedeniyle bir çok Rus vatandaşı Türkiye’de şirket açmak istemektedir.

Rusların Türkiye’de şirket açması ile ilgili güncel savaş durumunda dahi herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Yani Rus vatandaşları Türkiye’de şirket kurabilmektedir. Yukarıdaki bahsettiğimiz tüm prosedür ve kurallar aynen Rusya vatandaşları için de geçerlidir.

Rusların Türkiye’de açacakları şirket, Rus ortaklı olsa dahi, Türk kanunlarına göre kurulmuş bir Türk şirketi olacağı için ABD ve Avrupa tarafından yapılan yaptırımların dışında kalacaktır.

Ayrıca şirket kurarak yatırım yapan kişi, gerekli şartları sağlarsayatırım yoluyla Türk vatandaşı olabilecektir. Böylece hiç bir yaptırım riski ile karşılaşmayacaktır.

Tüm bu süreçleri yabancıların Türkiye’de şirket kurma sürecinde, İlk Şirketin Ana Sözleşmesinin hazırlanmasından Şirketin Kurulup Ticarete başladığı ana kadar tüm süreçleri yönetiyor ve ticari hayatı boyunca yanında destek olmaya devam ediyoruz.

Bu süreçleri birlikte hatasız ve ekonomik şekilde yârine getirmede Konusunda Uzman Ekibimiz ve Çözüm ortaklarımız ile birlikte himmetinizdeyiz.

 

Tüm soru ve merak ettikleriniz BEKİR YILDIRIM Mali Müşavirlik Hizmetleri 0532 432 01 37 numaralı telefonlarımızdan ya da info@bekiryildirimsmmm.com e-posta adresimizden bize ulaşabilirsiniz.

  
873 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın